Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

 1. Όροι
  Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας, όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, θα απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα. Το υλικό που περιέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύεται από τον ισχύοντα νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και του δικαίου των σημάτων (copyright).
 2. Άδεια χρήσης
  α. Η άδεια χορηγείται για να κατεβάσετε προσωρινά ένα αντίγραφο του υλικού (πληροφορίες ή λογισμικό) από την ιστοσελίδα Ofitex.gr για προσωπική, μη εμπορική, παροδική μόνο, προβολή. Αυτή είναι η χορήγηση της άδειας, δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου και υπό αυτή την άδεια δεν μπορείτε:
  i. να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε το υλικό,
  ii να χρησιμοποιήσετε το υλικό για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική)
  iii να προσπαθήσετε να αποσυντάξετε οποιοδήποτε λογισμικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα Ofitex.gr
  iv να αφαιρέσετε/μεταφέρετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά σύμβολα από το υλικό ή
  v να μεταφέρετε το υλικό σε ένα άλλο πρόσωπο ή να δημιουργήσετε «καθρέφτη» του υλικού σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.
  β. Αυτή η άδεια παύει να ισχύει αυτόματα σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να καταγγελθεί από τον Ofitex.gr ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό προβολής του υλικού αυτών ή μετά τη λήξη της άδειας αυτής, θα πρέπει να καταστρέψετε όλο το υλικό που βρίσκεται στην κατοχή σας είτε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
 3. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
  Το υλικό στην ιστοσελίδα Ofitex.gr παρέχονται “ως έχουν”. Ο Ofitex.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δια του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων. Περαιτέρω, ο Ofitex.gr δεν εγγυάται ή δεν κάνει οποιεσδήποτε αναπαραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης του υλικού στην ιστοσελίδα του στο Διαδίκτυο ή άλλως που σχετίζεται με τέτοιο υλικό ή σε τοποθεσίες που συνδέονται με αυτό στην ιστοσελίδα.
 4. Περιορισμοί
  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο Ofitex.gr ή οι προμηθευτές του να ευθύνονται για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημίωση για απώλεια δεδομένων) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού στην ιστοσελίδα Ofitex.gr, ακόμη και αν ο Ofitex.gr ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Ofitex.gr έχει ενημερωθεί προφορικώς ή εγγράφως για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε έμμεσες εγγυήσεις, ή περιορισμό της ευθύνης για παρεπόμενες ή περιστασιακές ζημίες, οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για τέτοιο υλικό ή σε τοποθεσίες που συνδέονται με αυτή την ιστοσελίδα.
 5. Αναθεωρήσεις και Διορθώσεις
  Το υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα Ofitex.gr θα μπορούσε να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά (ορθογραφικά, γραμματικά) ή φωτογραφικά λάθη. Ο Ofitex.gr δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από το υλικό στην ιστοσελίδα του είναι ακριβές, πλήρες ή τρέχων. Ο Ofitex.gr μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα του ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ο Ofitex.gr, ωστόσο, δεν έχει καμία δέσμευση να ενημερώνει το υλικό.
 6. Σύνδεσμοι
  Ο Ofitex.gr δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με το δικτυακό του τόπο και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από τον Ofitex.gr του ιστοτόπου. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστοτόπου είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.
 7. Τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης Ιστοσελίδας.
  Ο Ofitex.gr μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης για την ιστοσελίδα του ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.
 8. Εφαρμοστέο Δίκαιο
  Οποιαδήποτε αγωγή σχετικά με την ιστοσελίδα του Ofitex.gr διέπεται από τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψην σύγκρουση των διατάξεων του νόμου.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση μιας ιστοσελίδας.